Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny, 17S7. 1373

„e meede Raden maar door de Burgerye zelve Am. van hunne Posten als Raden verlaaten zyn. 8T«# Voorts w>rd by de Misfive, door die Onder-DAM# tekenaars by UWEd. Groot Mog. ingediend i cell verhaal gedaan van delnfinuatie, opdena7ite jntw, Ap-il aan ieder dier Kaaden , welker plaatzen ?*van ,5 cant waaren verklaard, door den Notaris Gcniets Rad.van en twee Getuigen gedaan , uit naam van Ifaacvan Awp% Goudoever Collmd, ooCapiteins, & Lieutenants^ en 18 Vaandrigs, voor zig en uit naam van een aantal hunner Officieren/ Onder• Officieren ea waakf-nde Manfchappen, benevens negen perioonen voor zig en als gequalificeerdens van veele duizenden Burgers en Inwoonders dee«r Stad, om niet meer als Raad 111 de Vroedlchap te verfchynen, nog in eenige Vergadering als Kaad deezer Stad te fungeeren: al wederom üdele Groot Mog. Heeren \ een bewys , dat het met de Ondergetekenden, maar dat het genoegzaam de geheele Schuttery en een groot aandee. der burgers en Ingezetenen deezer Stad zyn, die de cedaane remotie van negen Raden hebben gehomologeert, en door de opgevolgde Afte WdOnalifi. catie op de Geconftitueerdens ten allerlterklten hebben gcapprobeert: ,.. "„7'/. . „ w

Vervolgens treed men m die Misfive tot het verhaal van het gebeurde op den $den May, wanneer de Gequalificeerdens of Geconituueerdens van eenige duizenden, cn eenige Hooid- ütticieren van de Schuttery in Burgemeetiers kamer een nader addres overgaven, houdende verzoek , om de nes.en Raadplaats», op den 11 April door hun vacant verklaard, iu de FroedfcEaps Vergadering, op dien dag zullende gehouden worden te vervullen, of, zo zulks op dien dag niet konde iel wieden, een dag te bepalen, om die vervulling ten (poedie den, en uiterlyk maandag te doen, met eene byMcègdè Lyst van de Perfoonen, die de Burgery aangenaam zouden zyn, zonder echter aan den Raad prtecifelyk te willen bepaahn, of 'hunne viye keuze te

Sluiten