Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, 1787. 1751

r?

proponeerde Corieilfatoire middelen te gebruiken; daar men ge;ust kan Raat maken, dat, zoo dezelve anders door die Edelen befchouwt was geworden, zy zig wel op een hoger toon zouden hebben laten horen.

De VaderlandTche Courant N. 86 fchreef aldus:

TJit den inhoud deezer Memorie zelve, fchynt w teblyken, dat de Heer Extraordinair Gezant de vryheid gehad heeft, om dezelve zodanig op te Rellen, dat ze best Rrookte met den inhoui der Brieven van de Princes van Oranje, die bekend zyn , en we ken buiten twyfFcl berekend zyn naardien, welke Zyaan haaren Ooorluchtigen Eroeder gefchreeven heeft.' Deeze dringende Men.orie is Commisfoiiaal gemaakt aan het Groot Eefogne. Het antwoord zal niet moeijelyk opternakenzyn; Z. Primfifche Maj. door de STAATEN van Holland zeiven onderricht van alle de openbaare en verborgene omüandipheden, die zich tcgenReldcn, cn nog tegenüellen legende komRe van Mevr. de Prinfesfe in den Haag, zal buiten twyfel aan zynen Minister ordonneeren, afteRaan van de ltrengheid zyner eisfchcn ten voordeele van Mevrouw de Pnnfes van Oranje. Een Rapport in 't eerde oogcnblik van eene verhoogde gevoeligheid gedaan, zondigt gemeen'yk ïu eenige wczendlyke punten; het zoude derha,vtn niet te verwonderen zyn , dat H. K. H. ter goeder trouwe geloofd hadt, dat men eenen Aanval op haar Perfoon gedian hadt. door haar te verzoeken van wegens eene CommisRe, die den 'lerritorialen Souvrain reprefenteert, en die voorzien is met alle de Magt der Souvrainiteit, om net verder voort re gaan, tot dat H. ED GR MOG. de STAATEN van Rollanden Westfriesland ondeirjclit zcuden zvn van de Reize Haarer

Vyyyy 5 Ko-

's Gra-

VKNHA» GE.

Sluiten