is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MlD

DEL* BURO.

omtren oproer.

2036 NIEÜ WE NEDERLANDSCÏJÈ''

. bieden, en na dat door den Predikant Bóitet, met luider ftemme, een aanfpraak aan de Gemeente van de puije van het Stadhuis was gedaan die met eene ongemeene itilte wierdt aangehoord, t gingen de vier burgemeesters met de vier Predi t kanten, vooraf gegaan door twee Stadsbodens in hunne daatfie kleederen, eene Wandeling door de Stad doen, om het volk tot ftilte aan te maanen, het geen een goede uitwerking deedc. Zoo bleef het tot eene Week of drie daar 11a, wanneer Do»tor van der Kemp wederom, hoe wc 1 op eene onfchuldige wyze, tot nieuwe beweeging aanleidde gaf. In hoedanigheid als ge weezen Collonel van het eerde Exercitie Corps, Waren de vaandels daar van nog ten zynen huize, nadien hy dezelve niet hadde willen terug zenden, en de bcmntersj* nydig, om dat hy niet meer wilde mededoen, te hoofdig waren geweest, dezelven af te laten haaien: m.iar liever nieuvve hadden doen maakenVan der Kemp verzogt der hal ven aan de Magiftraat, om met een Detachement Militairen, die vaandels van zyn huis te laten af haaien, en verkoor, dat zulks op klaaren dag zoud • gelen efóff* Zig verbeeldende daar door het v'.fk te zullen overtuigen, dat hy geheel geen P.triot W&* maar hec viel juist anders uit : want het volk begreep, dat, zo hem zulks ernsr was geween hy daar mede geen drie weeken badde behoeven te wagten; en maakte daar uit op, dat hy verklikt was, en zulks uit vrees deedt. Desavonds begon men by hem de glaazen in te fmyten, en hpt huis zoude 'er zekerlyk aane*. moeten hebben, indien niec een Piquec van 80 Militairen den hoop, hdf met zagtheid,half met bedreiging hadde uit eikanderen gekregen. Aan nog twee andere huizen, wierden ook eenige glaazen mgefmeeten: doch de verdubbelde patrouil es, zoo van-Militaire als Burgers, kwamen riet p underen voor: waar toe niet weinig hielp, de belofte, dat de Magidraat des anderen daags

iets