Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2iio NIEUWE NEDZRLANDSCHB

Zmj, In de» nngt van Zondag den 8 July trok een Corps van omtrend aoo of 300 man baftaande uit die van van Salm, Burgers ei! Auxiliairen naar de Bunnikfe brug mer voornemen, om een Officier en 24 man die daar geposteerd waren,op te ligten :de eene iieüt trok regelregt naar het Dorp, en de andere helft metfehuiten over den krommen iviiyn, om die post van agceren aan te vallen, en van Zeyst af te fnyden. De Offi. cier van het Zeyfter volk den grooten hoop gewaar wordende, trok in liftte terug en vatte post eenige honderd pasfen rugwaards Die van van Salm den Officier en het volk met vindende, meenden, dat hy waarfehynlyk in het Dorp geposteerd of terug gegaan moest zyn. Zy gingen by de brug weer over, ontmoetten hunne makkers, die zy voor de Zeyfter VVagt aanzagen, en begonnen met pelottons op elkander te vuuren met dat gevolg, dat een gedood en eenige' gewond zyn. Op dat fchièten wierdt van hier honderd man gezonden, tot verfterkine van die post, dog daar te Bunnik komende waren de Utrechtfche al weder te rug gekeerd, na alvorens in het Dorp aan eenige huizen de glazen te hebben ingeflagen.

Een ander Corps van Utrechts Krygsvolk, trok met twee «ukken kanon over de Bild. Zy hadden hunne Jagers regts en links van de weg, in de heggen en bosfehen by Vollenhove, geposteerd. Eenige Hoezaaren lieten zig zien by onze voorposten, die aanftonds door onze Ruiters vervolgd wierden,

en

Sluiten