is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1787. 3041

By Hun Ed. Gr Mog. zyn aan de Commisfie tot het Defenfiewezen dezer Provincie en der itad Utrecht, om berigt gezonden , voor eerst de gemelde brief van het Hof en de Rekenkamer van Gelderland , die fat is}'actie verzoeken over dc infultes, aan hun Jagt voor Gorinchem en Loevefteyn gepleegd, dat zy anders hunne beleedigde Souverainiteit zullen vindiceeren, enz. Ten tweeden,de voorgemelde brief van gemelde Hof en Rekenkamer van Gelderland, over de Zeeroveryen op de Zuiderzee, dewyl zy geïnformeerd zyn, dat de Regeering van Amfteldam, en de Commisfie van het Defenfiewezen dezer Provincie daar toe ordres geeft, dat anders die van Gelderland daar tegens nadrukkelyke maatregulen zullen ne. men, enz,

Gedeputeerden der ftad Dordrecht hebben ter Vergaderinge van Holland voorgedragen, „ dat, alzo hier geen Ingenieur voor handen is, 'er Ingenieurs dienen gezogt te worden. En dat dus het Defenfiewezen gequalificeérd moet worden, om naar vyf of zes bekwaaine Ingenieurs om te zien, om onder de ordres van den Generaal van Rysfel, ten diende dezer Provincie te employeeren." De Ridderfchap nam dit over, zon der hier door in het minfte de hoedanigheid van Gecommitteerden ter defenfie van deze Provincie te erkennen. Dordrecht en d< verdere Steden, uitmakende de Meerder heid , keurden dit voorftel goed: Delft, Ooooooo 5 Brief

's Gra-

venha-

oe.