is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4058 NIEUWE NEDERLANDSCFIE

Am- kryk zeer vergenoegd is met het wel opaefteM antstel- woord, dat Hun Ed. Groot Mog. de Heeren dam. STAATEN van Holland en We^FHe^nd Z den Heer Baron Ihulemeyer hebben gegeven, op de Memorie, uit naam van den Koning zyn Meester, onlangs aan Hoogstdenzelven overgegeven; en waarlyk men kan van de asquiteit van Franknk met anders verwagten. J

En in zyn volgend N. 95 aldus:

CL„EFf * ien .3° 3ulyt Men verwacht hier dagelyks den Hertog van Brunswyk, die, bv de aatüe groote Promotie des Konings, tot-Generalisfimus der Pruisfifche Troepen is verheven. Hv is gelast met de revu te doen, over het Leger dat in onze Nabuurfchap ter obfervatie by een trekt en waar van een gedeelte reeds is aangekomen! Het Leger zal oeliaan uitzeven en twintig duizend VoetKnecbten, en vier duizend Ruiters. Men ziet dus hoe onbefchaamd de Oranje Partv het Volk, reeds maanden geleden, met den aanmarsch van ócooo man heeft bedrogen. Hier is niemant die eene onderneming tegen dc Nederlanden gelooft. Alles kent de Koning te gematigd, te wvs en het Miniftene, gevormd door den wyzen over! eden Grooten Monarch, te fchrander om de Oorlogsvlammen in Europa te ontfteken, die gewis alom zouden uitbarften, en waar van de gevolgen voor het Huis van Brandenburg nadeelig ten mmften nooit voordeelig kunnen zyn, maar gewis onzeker blyven, en alles ten believen van een zwakken en bedrogen Zwager, die de erbarmelyke lpeelpop is van eenige weinige trotfe en hal arnge Grooten, die dood arm zyn, en dui hcht alles kunnen wagen. Men kan te minder geloven, dat Onze menschlrevende Monarch zich van het plan van zynen onfterffelyken Voorzaat zal verwyderea , die zich betoonde niet alleen

een