is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus,; 1787. 4T73

onderhandeling niet verder vervolgen konden, eh ook gemeend hebbende van het tot hier toe daarby verhandelde te moeten rapport doen, zyn tot het aanhooren Van dat rapport niet alleen de onderteekenaars meergenoemde adresfen, (welke j alleen en afzonderlyk tot óezoo evengemelde ver-1 kiezing waren byeengekomen) miar ook een mee-1 nigte andere Burgers, by biletten famengeroepen, 1 aan welke allen, zonder uitzondering, by die fa-< menkomst voorgefteld is, tot ket voortzetten der' meergemelde onderhandeling vier en twintig Per. t foonen by billetten te benoemen, waar van zes de Conferentien met de gemelde Commisfie van de Regeering houden, en de agtien anderen tot Raadslieden voor de evengemelde zes verftrekken zouden: door welk een en ander met afwyking van de reedsbenoemde Refolutie van Burgemeester ren en Vroedfchappen van den 1 February dezes Jaars , de zaak zoo zeer uit haar geheel is geraakt, dat de gemelde onderhandeling niet anders kan worden befchouwd dan geheel en al te zyn te niet geloopen.

Waarom dan Burgemeefteren en Vroedfchappen dezer ftad, uit de hierboven opengelegde beginfelen ftandvastig werkzaam, en ten einde aan de onderteekenaaren der hiervoor gemelde twee adresfen ; als ook te gelyk aan alle verdere Burgers dezer ftad, by eene oproeping als deze, waarvan de wettigheid buiten allen twyfel is, geleegen. heid te geeven om hunne ftemmen in te brengen tot het committeeren van Perfoonen, om de onderhandeling over de Regeerings hertelling dezer ftad op nieuws met Gecommitteerden door de Regeering aan te vangen en behoorlyk ten einde te brengen, by deze bekend maaken, dat, geduurende den tyd van veertien dagen, ingaande op Donderdag den 3o(len dezer maand, ter Secretary dezer ftad een gefloten kist zal geplaatst zyn, mee eene genoegzame opening in het dekzel voorzien, door welke ieder Burger dezer ftad, mits een Nnnnnnnn Maas*

Atk«!

MAAG. o

Bekend* nak, tot u'ezing 'an 6 Jecomni. ver

sVoIki nvloedi