Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1787. 4*45 EERZAME, VR0ME1

:

Nadien ter Onze kennisfe is gekomen, dat van wegens Gedeputeerden der Staatspertonen , te Amersfoort vergaderende, den a7 dezer Aanfchivvlnse is gedaan aan verfcheide Gerechten ten Platte Lande, om alle de Manfchappen, welke, zo op Patent van zyn Doorl. Hoogheid, als op order van Hunnen Commanderenden Generaal zouden worden afgezonden, by hun arrivement aldaar behoorlyk te doen inquartieren, en dat zo digt by den anderen, als mogelyk zal zyn, zonder nadere ordres daar toe nodig te hebben ; ZO IS 'T, dat Wy niet hebben willen arzyn U by dezen te informeren, dat Wy van zodanige aanfchryvinge, ftrckkendé tot bezwaar der goede Opgezetenen, niet weten, en mitsdien dezelve als een cansch vreemde ftap, waartoe gem. zogenaamde Gedeputeerden geheel onbevoegd zyn, fanzien, en dei hal ven goedgevonden UL. aantefchryven en te verbieden eenige andere Urders, dan die alleen, welke UL. van Ons worden toegezonden , te refpecleeren en te obediëren. Hier op Ons verlatende, blyft Gode bevolen' Gefchreeven te Utrecht, den 31 July 1787.

(was geparapheerd)

J. P. DE RIDDER, v-,

(Onderftond)

Ter Ordonnantie van de Gedepu teerden der Edel Mog- Heerei Staaten 'sLauds van Utrecht.

(was getekend)

H, IJ. WESSELING, ahfi Secre; Gezw. Klerk,

De

Amersfoort.

1

Sluiten