Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, OMer, 1787. 5427

•Stad, doet door my Notaris in prefentie van getuigen, U de Wel Ed. Geftr. Heer Mr. Fredrik rüê wyn, Mr. Willem Gerrit Dedel Salomonsz., Mr. Matten /Idriaan Beels , Mr. Jan Graafland Pietersz. , Henrik Muylman, Mr. Cornelis Munter, Franc van der Goes, Mr. Nicoiaas Calkotn en Mr. Appolonius Jan Cornelis Lampfins t, alle Raaden in de Vroedfchap dezer Stad.

Declareeren en aanzeggen, dat hy P/eter Bode, pp gisteren voor het eerst tot zyn merkelyke furprife en indignatie en tot zyn uiterfte leedweezen is ontwaar geworden, dat op de Infinuatie op den 27 April 1787 , door den Notaris Dominictts Geniets en zekere Getuigen aan U Wel Ed; Geftr. geëxploicteerd, onder de Infinuanten denaam van hem fieter Boek gevonden word.

Dat hy denuntiant aan U Wel Ed. Geftr. ferieufelyk en als een man van Eer doet declareeren, dat hy nimmer ofte ooit direct of indirect mondeling of fchrif telyk eenige ordres, hoe ook genaamt, tot het doen dier Infinuatie heeft gegeeven, dat hy de Minute dier Infinuatie nimmer heeft getekend, dat hy nimmer ofte ooit zyn naam onder eenige Acle van Oj-ialificatie heeft gefteld of döen ftellcn, neen maar in tegendeel, dat hy als wel te . vreeden met zyne op eene conftitutioneele wyze aangeftelde Regenten altoos en telkens, wanneer in de Krygsraad deezer Stad, in -zyn tegenwoordigheid eenige Propofitien tot rembtie, het zy van Heeren Burgemeesteren, Vroedfchappen of Collonellen zyn gedaan, dezelve altoos heeft gedeclineert en gecontradiceert.

Zynde hy Declarant ten allen tyden bereid, de waarheid van dit gedaane Declaratoir met folemneele Eede te ftaven.

Communiceert den inhoude dezes in gefchrifte en relateert üw wedervaaren.

(Was getekend) PIETER BOEL E. Bbb bbb bbb'bbb^ ■ En

!\MSTEt3AM.

Infinuatie van P. Boelé aan de negen geremovierdeRaden.

Sluiten