Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, OBober, 1787. 5587

Scbaik. Tot Thefaurier de Heer de Ruiter. Tot Ontvanger van de Huis- en HaardftedeGelden de Heer Curtius, Heer van Nieuwaal.

De goede Burgery en Ingezetenen gaven by deze gelegendheid de openhartigfte blyken van derzelver genoegen: een menigte fraaye Eerbogen , door dezelve opgericht , wierden zo binnen als buiten de Stad gezien, en de meeften derzelve des avonds door Lampions verlicht.

Veenendaal.

Op het voetfpoor der Steden en overige plaatzen van deze Provincie, hebben ook de Ingezetenen van dit groot, bloeyend en Volkryk Dorp,in het Sticht van Utrecht op de grenzen van Gelderland gelegen , na voorafgaande goedkeuring van Hoofd-Schouten Burgemeefteren der Stad Rheenen , onder welker Rechtsgebied deze plaats behoort, bun genoegen en vreugde over de herftelling van Zyne I oorluclnige Hoogheid den Prins Erfftadhouder, openiyk aan den dag gelegd.

Den 4 October voor den middag vergaderden ten dien einde de 3 Compagnien, onder bevel van de Pleeren Wildeman, de Waal en Ier Haar, en trokken met derzelver Vaandels langs het Dorp; waarby zich ook bevonden den Predikant, Veenraaden, Kameraar, en Secretaris Smith. Men deedt Mmmmmmmmmm-mm 4 ver-

Wyk by Duurstede.

Sluiten