Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spo NIEUWE NEDERLANDSCHE

Leeuwarden.

Bentinck; als mede het Regiment Voetvolk van den by voorraad afgezetten Collonel Suljard de Lsefdaal en het tweede Battaillon van den Prins Fan IValdxk, zynde het eerlle Battaillon naar üokkum ter Krygsbezetting getrokken. Het grootfte gedeelte van dit Krygsvolk is in verfcheidene plaatfen dezer Provincie verfpreid, om bezetting te houden, en zo wel de wettige Regeering, als de rust te handhaven.

AUerbeklaaglykst is een Burger-Oorlog; en de zwaarfte bezoeking voor een Volk. liet verbittert de gemoederen , ontfteekt den haat, verblindt de rede, verbyfterd het verftand, verwoest de zeden, beroert Land en Ste-r den, verderft de wederzydfche partyen, en eindigt, welke party'ook zegepraale, meestal niet den ondergang van veele Ingezetenen eb gelieele aanzienlyke geflagten. Waar uit onmiddelyk volgt, dat 'er geen Volk eenen d'oodelyker Vyand kan hebben, dan zodanig eenen, die het vuur van tweedragt en burgeroorlog in zynen boezem ftookt. Hoe veele huisgezinnen en geflagten zyn niet,reeds ongelukkig geworden ? Zie hier een Lyst van Pnefche Burgers en Ingezetenen, die in de oproerigheden betrokken, den 2—8, 18—31 dezer maand zyn gevat, en in het Blokof Gevangenhuis in hegtenis gezet: Wopko Knoop en Hendrik Acbenbach , beiden van Bolsward Dirk IVaar denburg, Nys Sneliius, Jobannes Haitsma, Julius Spyksma, Cvrneiis van Rees, Pieter fVaardenburg, Benjamin

Sluiten