Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' JAARBOEKEN, December, 1787. $I4;

den in dezelve Vloote , waarvan de Admiraal altyd een integrerend Lid zyn zal, en diónvolgende daar onder mede Stern hebben, na ingenomen Advis van den Scheeps-Zee-Krygsraad , gerefolveerd en gedecreteerd zal worden; zullende tot Hoogstdeszelfs gerustheid en vol* komene verantwoarding deswegens van alle Re folutien , die bij dezelve Heeren Gedeput. en Gevolmagtigden zullen worden genomen, door dezelven, is 't doenlyk, nog voor de executie, en, indien de tyd het niet kan lyden, zoohaast het zelve gevocglyk kan gefchieden, gegeeven worden fchriftelyke Acte, geëxtendeeru ia goede, klare en duidelyke termen.

Art. 10. Hy zal tot een teeken van zoodanig opperst Commandement het regt hebben, om op alle tyden, plaatfen en gelegenheden te voeren den Wimpel boven de Vlag, dienvo.'gende door alle Schepen van Oorlog , het zy afzon, derlyk, het zy in Vlooten by eikanderen zynde , met eenentwintig fchoten gefaJueerd worden ; gelyk ook voorts moeten genieten alle Militaire honneurs,zoo te Water als te LanJe, die daar aan verder zyn verknogt. Are. 11. De Admiraal zal, met avys van de

voorfz.

Art. 10. Dit Artikel heeft men geineend, dat volgde uit den aart der zake, fchoon men niet heeft gevonden, dat zulks ergens aan den Admiraal gedefereerd is.

Art. 1 r. By het 1 Art. van de Inftr. voor den Admi • raai Gen. (in het Gr. Placaatb. 3 Deel p. 115.) wierd " de aanftelling van Vlag Officieren voor behou.'en aan de Heeren Staaten der refpeftive Provinciën. Men heeft ook nergens g-evondes. dat hem dit regt ooit of ooit opgedragen is. In de Inftr. van 1597 word daar van geen woord gefproken. In 1784 is zelfs door de ftad Dordrecht eene propofuie gedaan, om het regt van

Zy»

Dddddddddddddd4

I

'sGravènhage.

Concept» lnflructie voor den Ad. miraal Gen. van Rolland.

Sluiten