is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Een en twintigste deel. MDCCLXXXVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaarboeken, Augustus, 1788. 819

9, demarche involveerde eene atteinte op de ja Deliberatien van Hun Ed. Groot Mog.,' ;, nopens het legalifeeren van hetzelve Ge-' „ nootfchap; dat het niet anders dan Oproer „ en Combuftie konde veroorzaken; en dat „ zy dus in bedenking gaven, om by forme „ van interdi&ie, daar tegen de nodige voort zieningte doen."

Dog de Staten befloten denzelfden 24 Augustus de vöorgcllagene voorziening te wy« zen van de hand.

L e y d e n.

Den 21 Augustus is alhier doör eene Commisfie by H.H.Burgemeesteren voorde groote Vroedfchap van wegeii den Krygsraad der Schuttery, als mede op verzoek van een aantal Onder-Officieren en Kwartiermeesters der Schuttery , een Request, en bygevoegde Memorie ingeleverd, tegens het heffen van een algemeene belasting op de Burgery, en Wel van één duit van elk brood, waar over by de Vroedfchap geraadpleegd wierdt.

Amsteldam*

Wy hebben al nü en dan eens melding gemaakt van eene vergadering of zamenkomst van verfcheidene Leden van Regeerinoe van verlchillende Steden en Gewesten, hoedanig byeenkomften njet altyd in dezelfde Stad |eHhh 2 houf

'sGkiU