Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1786. S$S

1 \V7y ondergetekende Burgers of Ingezetenen der Stad Rotterdam, met het uiterfts genoe* ■ I gen en de grootfte admiratie, gelezen of vernomen hebbende den inhoud der onderlinge Verbin. tenis tusfchen Vaderlandlievende Regenten tot . handhaving der Republicainfche Conftitutie, op , i den 8 Augustus dezes jaars, te Amftèldam, aangegaan, waar by dezelve hunne edele en brave oogmerken en voornemens openleggen, en zig ; verbinden om eikanderen en een iegelyk Regent, ; die zig verder met hen vereenigd, ingevalie ie1 mand derzelven, uit hoofde van die ple^tige VerI bintenis tot handhaving der Vryheid en Önafhangi lykheid dezer Republyk en der Ingezetenen Rechi ten ingerigt, of uit hoofde van eenig bedryf, tot i het welk zy door die Verbintenis zouden verpligt zyn, in het meest of minst gekrenkt of gemoeid mogten worden, in allen opzigte, des noods, met goed en bloed te onderiteunen en befchermen, in verwagting van de Godlyke hulpe en in een vast vertrouwen op de medewerking en byftand I der Ingezetenen; hebben in aanmerking van de SI ernftige betuiginge door die waardige Volksvriem 1 den, by alles"wat hun dierbaarst is, in de voorfchreven Acfe gedaan , dat zy met verzaking van alle eigenbelang, met dezelve hunne Verbintenis alleen 'sLands welzyn en behoud beoogen; —— ons genoopt en verpligt gevonden deswege, dij openbare blyk van onze hoogachting en erkentenis te geven aan alle de Heeren, die voorfchro ven Adte hebben geteekend en zullen teekenen. en voorts ten behoeve en tot verzekering van al le de Leden der Regeringe van deze onze Stad die de cordaatheid gehad hebben en nog zullei hebben van in de voorfz. Verbintenis deel te nemen te beloven en ons als Mannen van eer te verbinden om Hun Edelens in derzelver loflyke poginge met al ons vermogen te onderfteunen, en tege alle nadelige gevolgen, welke daar uit voor hu Edelens te fa men, of yder in 't bvzonder, zul

k

Rot* rsR-

Verbint .' 'ot fteun mn Acte van CoU' federatie

n

Sluiten