Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïio6 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Heusden.

Woerden.

Den y September wierdt een aantal Burgers gelast, om eenige ftukken grof gefchut uit het Arfenaal alhier naar Utrecht te geleiden. Ook zyn derwaarts eenige fchuiten met krygsbehoeften gezonden. De menigte Vrywilligers uit verfchillende Schutteryen van veele fteden en plaatfen trekken hier dagelyks door naar Utrecht.

Het Guarnifoen van Schoonhoven is in den nagt hier aangekomen, en heeft den eed aan de Stad gedaan. Verders zyn Schoonhoven , Oudewater , Nieuwerfluis , Naarden en Muyden, met krygsvolk bezet, het welk een Cordon uitmaakt, over 't welk de Lieutenant Generaal van Rysfel het oppergebied voert.

Den 9 September las men deze bekendmaking in de Dagpapieren.

TT\e Commisfie, by de Provinciaale Vergadering van Gecommitteerden der Gewapende Burger Corpfen in Holland en Westfriesland op den zesden dezer benoemd, en geftationeerd te Woerden , tot de Expiditie der Militaire zaken, voor

zo

De Rhyngrave van S/tlm gaf des avonds een foupée en bal, het welk tot laat in den nagt duurde , en waarop verfcheidene Regenten en Inwoonderen tegenwoordig waren, hebbende de Magiftraat zelf het Stadhuis dezer Stad daar toe wel willen geven.

Sluiten