Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Saptemher, 1786, 1109

Paardshoofd, eu by Mr. D. Pan, in de Nieuwe Doelen. 1 Voor de kosten ter overvoering zal gezorgd worden. ZEG HET VOORT.

Acïum Alkmaar den 4 Sepiember 17S6.

Wel haast trok ook van hier een Compagnie Vrywillige Burgers, grooc 96 man, naar Woerde. Ook zyn fondfen opgerigt, om de kosten goed te maken, en de Ichaden, door verzuim aan de uittrekkende toegebragt, te vergoeden. '

Hoorn.

Den 19 September wierdt een Request aan Burgemeesteren en Vroedfchappen ontworpen , (trekkende tot verzoek, om in "het raport van het Groot Befogne, ter vergaderingé der Staten, over-den brief van Zyne Hoogheid, en de drie brieven van de hoofdlieden van Overysfel ingebragt, in te Remmen. Dit wierdt door 150 Burgers geteekend." De Vroedfchap vergaderde ten half elf uuren ; dog befloot de Afgevaardigden ter Staten vergadering te magtigen: „ Daar „ niet bewezen is , dat Zyne Hoogheid t, zig aan eenig misdryf heeft fchuldig „ gemaakt, het Rapport te declineeren, en „ by aldien by voornaame Steden tegens de „ te neemen Refolutie conform het Rappors „ mogt worden geprotefteerd, zulks als dan „ wegens deze Stad ook te doen."

©og de Heer Burgemeester van Hooi-

werf

Alkia ar.

Sluiten