is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twintigste deels eerste(-derde) stuk. MDCCLXXXV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 178'. 445

Den 4 Maart vergaderden Geconftitueer* U1 dens en Gecommitteerdens in de Stads Kei- trecht [ der, ieder in een afzonderlyk vertrek, en : raadpleegden over twee punten, namenlyk, : de Vroedfchap te verzoeken om van de ge* ildaane verkiezing aftezien, en ten anderen ;over eenen Vryen Krygsraad, dat is, het ïiaanftellen van Kollonel en Hoofdmannen, / buiten de Regeering. De Gecommitteer) dens uit de Burgery, verzogt hebbende, om I by de Geconftitueerdens binnen te ftaan, heb) ben een Request voorgeflagen, om de Vroedcfchap te verzoeken: „zo het mooglyk was, „ den Heer Sichtermans te overreed en , IE, voor ditmaal van de Raadsplaats aftezien, L, of wel, dat het Hun Ed. Achtb. mogt bejhagen, de inhuldiging en beëediging van dien Heer op te lchorten, tot dat het 3de l„ en 4de hoofdftuk, en by gevolg de vorm |„ van benoemen en verkiezen van eenen nieuwen Raad by vervolg vastgefteld en L, bepaald zoude zyn." Dog deze voorflag iwierdt verworpen.

Den 5 Maart befloten Gecommitteerden Ien Geconftitueerden , by eene afzonder'jlyke commisfie , aan den Heere voorüttende Burgemeester afgevaardigd , geihoor te verzoeken , ter vergaderinge Ivan de Vroedfchap , ten einde hunne en hunner Committenten bezwaaren, tegen de ;gedane verkiezing , mondeling in te brenigen. Dien zeilden avond wierdt zu!ks nog [uitgevoerd, en dien zelfden avond, de 'Vroedfchap tegen den 6 'smorgens ten n

uuren