Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i^fta NIEUWE NEDERLANDSCHE

TsGra-

venha6e.

Befl. we

fens 't ouden van eene VergaderingderBondgenoten.

en tot de eindens, breeder by de Misfive onder de Notulen van den n Mey vermeld, met verzoek van iever en fpoed in de deliberatien over dezelve Propofitie naar vereifch van het gewicht der omftandigheeden, en opening ter Generaliteit van de Refolutie by Hun Ed. Gr. Mog. daar op te neemen. Is goedgevonden en verftaan, dat van wegen deeze Provincie ter Genenliteit zal wor* den gedeclareerd, dat Hun Ed- Gr. Mog. ten uiterfte gevoelig zyn, aan de attentie en betoonde yver va» de Heeren Staaten van Zeeland, terbe* vorderinge van hec welzyn van het lieve Vaderland, en met veel genoegen uit de voorz. Misfive hebben vernoomen, de bereidwilligheid van welgemelde Heeren Staaten, om met de verdere Bondgenooten tot het hoognodig en noodzakelyk herftel der gevallen zaaken in de Republiek, op de kragtdaadigfle wyze te coöpereren en mede te werken. Dat Hun Ed. Gr. Mog. met dezelfde gevoelens bezield ook van hunne zyde allefins geneegen cn volvaardig zyn, ter bereiking van dit heilzaam oogmerk, zodanige voorflaagen te amplecteeren, als met de gronden van 's Lands Conftitutie beftaanbaar zy, en daar meede overeengebragt kunnen worden, dan dat zich genoodzaakt vinden, van welgemelde Heeren Staaten te moeten verfchillen: zo omtrent de wyze op welk de Staatsdeliberatien over een zo gewigtig en wydt uitgeftrekt onderwerp met de meeste vrugt, en met de meeste fpoed voortgezet zullen kunnen worden ; als in het byzonder, ten aanzien van de prcecife bepaaling der zaaken, tot welke de voorfz. Deliberatien zich zullen moeten uitftrekken. Dat wat het eerfte betreft, de ondervinding van vroegere en laatere tyden, niet, dan te deugdelyk geleerd hebbende. dat Groote of Extraordinarii Vergaderingen van het Bondgenoodfchap, met die Formaliteit verzeil, en ditr voegen famengefteld, als in de Jaare 1651 en 1717 plaats heeft gehad, weinig gefchikt zyn, om het verlangde

oog-

Sluiten