Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra

•venhags.

Befl.w* gens 't houden van eene VergaderingderBonc genoten,

S7i4 NIEÜWE NEDERLANSCHE

zyn vermeenen, dat de zaaken, die de Unie en het Qeneraale Bondgenootfchap aangaan, en weke een zo fpoe dg als toereikend en vrugtbaar redres zyn vereifchende, tot twee onderfcheide hoofddeelen gebragt behooren te worden; waar van het Eer-' fte alle die Poincten in zich zal moeten bevatten, welke het Financiöde wcczen betreffen; terwyl het Tweede, de MidJeleu van de generaale Defenfie, gefchikt naar de Finantieele vermogens van het Bondgenootfchap in het generaal, en van ieder der Bondgenooten in het byzonder totonderwerp zal muetea hebben; dat met opzicht tot bet eerfte hoofddeel in byzondere, aanmerking zullen moeten koomen de tweenavolgendePoincteu:

Eerftelyk. Het nader reguleeren der Provinciaale Quotes in evenredigheid van de waare vermogens der Bondgenooten , tot het dragen der Lasten van het geheele Bondgenootfchap.

Ten Tweede. De Staat van de Generaliteits Kasfe, als mede het gebruik, het welk daar van tot foulaas van de Bondgenooten, met betrekking tot de generaale Defenfie van den Landen zoude kunnen worden gemaakt.

Dat het examen der voorfch. Finantieele Poincten de grondflag en het rigtfnoer zullende moeten opleeveren, waar op, en waarna alle fchikkingen omtrent tiet Milicaire weezen, zo te Water als te Landen , zullen worden gebouwt en ingerigt, dit onderzoek ook eerst en voor alles by de hand zal dienen te worden genoomen ; dan dat, gelyk het examen der voorfz. poinéten, veelvuldig préparatoire Befognes zal vereisfchen, H. Ed. Gr. Mog. van gedagte zyn, dat daar toe eene perfoneele Commisfie zoude behooren , te worden gedecerneerd, beftaande uit eenige weinige Leeden, ten dien einde door ieder der Provinciën te committeeren , geadfifteerd mee hunne Ministers,en mee adjuuclie van eenige^Commisiarisfen uit den Raad van Staaten, ea Generaliteit

Re.

Sluiten