Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, November, 1784. -1-5

Rekenkamer, door welke perfoneele Commisfie de nodige voorüaagen en Plans tot Redres in de Provintiaaie Quotes, en omtrent het Employ van de Generaliteits Kasfe zullen moeten worden geformeerd, en daar vaneen omftandig Rapport ter Generaliteit worden gedaan, omme het zelve Rapport, door de Bondgenoten overgenoomen, en Saar op in de Refpective Provintien gedehbereert en gerefolveert te worden, zo als bevonden zal woruen te behooren. , „

En dat voorts, ten einde aan ditperfooeieBe• foene , alle de nodige Ouvertures, aangaande de waare gefteldheid der Finantie van de Generaliteit te doen geworden, de Raad van Staaten en Generaliteits Rekenkamer, zullen worden geauthorifeerd en gelast, aan het voorfz. Befogne zo danige opening, dien aangaande te geeven, als door het zelve Befogne gerequireerd zal worden Dat, betreffende het Tweede Hoofddeel, de Deliberatien der gezamentlyke Bondgenooten zul len moeten loopen , over het werk der gene raale defenfie van de Republiek, gefchikt naa de Financieele vermogens van het Bondgenoot fchapin het generaal, en van ieder der Bond eenooten in 't byzonder, mitsgaders over he beraamen der middelen, welke daar toe m vree denstyd op eene beftendige voet gereguleert en door het brengen van permanente posten o\ den Raat van Oorlog geconfenteerd, en valige field zouden behoorea te worden, waar omtren vervolgens de voornaamfte Objeften van Dell beratien zullen moeten beftaan.

Eerftelyk in een naauwkeurig onderzoek va den Staat van 'sLands Zeemacht, Frontieren Magazynen en Arfenaalen, mitsgaders van d redresfen, die daar inne in het generaal, en 00 in de refpective Admiraliteits Collegien in h< byzonder zouden behooren gemaakt te worden.

Ten Tweede, in een onderzoek, welke n; dere voorzieninge omtrent de Dispofitie ovi

's Lant

'sGra-

venha» se.

Befl.we-

gens 't houden van eene VergaderingderBond, genoten

» »

s k t

1-

;r Is

Sluiten