Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, QStoberi, 1785. Ï43*

keren bepaalden tyd aan de Militaire Exercitiën in Ltteen Burgercorps of Schuttery heeft deel genomen. DEN.

X. Men Zdl, ter verzekering van het aanzien der Regenten, en om het Volk een waarborg te Art. vaH verfchafFen wegens derzelver eerlykheid in het de gewabeltuur der Geldmiddelen, Burger.Gecommit-pendeG»teerdens aandeden, welker voornaamde post tiootjch* zal zyn een waakend oog te houden op de in Holh handhaving der Rechten en Privilegiën ,

om order te Rellen in het Ruk der Nominatie , 0m uit naam der Burgery Requesten te prefenteeren , en inzonderheid om op Vastgeftelde tyden , onderzoek te doen naar fiet beduur der Geldmiddelen , het zy door het nazien der Rekeningen, het zy door het voordellen van ontwerpen van bezuiniging; als mede, om met de Regeering te raadplegen, wanneer 'er eene meuwe belasting ingevoerd moest worden, of wanneer men eenige aankoop wilde doen, of een of andere etablisfement oprigten op kosten van het algemeen, of wel een of ander bezittingen wilde verpanden, vervreemden of verkoopen.

XI. Ter betere beftuuring der Geldmiddelen zal 'er jaarlyks in iedere plaats, in deze Provincie, als ook van de Generaliteits Kasfe, behoorlyke rekening en verantwoording van ontvangst en uitgaaf gedaan worden, Op zodanige wyze, als dan te beraamen, dat het publiek crediet daar by ciet kome te lyden.

XII. De Burger-Gecommitteerdens of wel eene andere byzondere Commisfie,na; r dat men zulks best zal oordeelen, overeenkomftig de byzondere inrichting van iedere plaats, zullen gemagtichtigd worden ter onderzoek van alles, wat de belangen, de onderhouding en de aanmoediging van den Koophandel en de Manufafluuren betreft; insgelyks het recht hebben» de en verplicht zullende zyn om alle de ontwerpen hier toe betreklyk , te onderzoeken s

Aaaaa % die

Sluiten