Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•sGra-

venhage.

Metnor ie yan de General. Kekenkamer■over bezuiniging.

:i4o NIEUWE NEDERLANDSCHE

van den jaare 1678 is verleend furcheance van executie , eu dat toen alle de remonftrantien tot exemtie van de voorfz. Verpondingen door BunHoog Mogende ten fine van advis zyn gezonden aan den Raad; dog dat, voor zo veel aan hun bekend is,, van dat advis nooit is gediend, ongetwyf-. feld om geene andere redenen, dan dat Hun Edele Mogende volkomen geperfuadeerd zullen zyn geweest, dat de bewuste Verpondingen voor de Ingezetenen van de voorfz. Steden , uit hoofde van derzelver onvermogen en armoede waren eene ondragelyke last, en daar en boven, dat by Refolutie van Hun Hoog Mog. van den 27 February 1676 uitdrukkelvk was bepaald, dat de in te voeren Verpondingen alleen zouden worden geëmployeerd tot de Legerlasten , en dat derhal ven, de Vrede in den jaare 1678 zynde gefloten, het einde, waar toe de in te voeren Verpondingen waren gefchikt, ten eenemaal was vervallen ; en dat de gemelde Steden dus van de voorfz. last waren vry gebleven, en dezelve nooit ingevorderd nog betaald. •

Het effect van die Bengten is wederom geweest, dat die zaak by den Raad is gebleven buiten verdere dispofitïe, en dat de Verpondingen in de bovengemelde Steden van Vlaanderen tot nu toe niet zyn ingevoerd.

Wat betreft de drie Extraordinaris Verpondingen , die over het geheeleResfort van de Generaliteit, volgens Hun Hoog Mogende Refolutie van den 34 October 1695, hebben moeten worden geheven, waar omtrent de Kamer in haar advis van den 2 Maart 1717 gemeend heeft zonderling in confideratie te komen, of, de exemtie van de Stad Breda van de or Jinaris Verpondingen al ten genoegen van Hun Hoog Mogende bewezen zynde, dezelve evenwel niet gehouden zoude zyn de voorfz. Extraordinaris Verpondingen te betaalen, oordeeld de Kamer

on-

Sluiten