Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, 17S0. 1605

re Plaats is, alwaar de verleidingen voor zulke Lieden menigvuldig zyn, en de geringfte Levensmiddelen ten duurfte betaalt moeten worden.

4e. De Griffier begrypt 4e. Dat eyen eens zal ook dat het acces tot den moeten gereekend worSouverain zo weinig kost- den het Schryfloon van baar gemaakt moet wor- het geen ten kosten van den als mogelyk is; doch Particulieren word geals men hem het voor- fchreven, en dat voorts deel, van het geen Par- in de Lyst der jura of ticulieren voorSchryfloon Depêche-Gelden hier bobetaaien, afneemt, had ven genoemd, en door men ten minfte zyne an- den druk gemeen te maadere jura evenredig aan ken , agter de woorden die van andere Collegien, allerhande Copien ieder moeten verhogen. blad van Nederduitsch

vyfftuivers;PIoogduitsch, Fransch enLatyn zesftuivers; zal gevoegd worden het navolgende:

5«. Heeft dit plaats 5e. Mits ieder blaa

op dé Lyst van de jura het zy Nederduitsch ,

van andere Comptoiren ? Fransch of Latyn niet

waarom dan ten opzigte minder bevatte dan twee

van het Comptoir van den en dertig regels tc'rhee-

Griffier alleen deze mis- Ier blad, en zes en der

trouwende precautie ? — tig è veertig Letters of

moeten de expedieerende iedere regel; nadien be:

Clercquen van den Grif- acces tot den Sou verair

fier, die geen voordeel zo weinig kostbaar moei

van de Leges trekken , worden gemaakt als mo-

hun tyd doorbrengen, om gelyk is. met deProcurcurs-Clercauen .die Stukken komen

lig- 6'.

s Gravenha-

ge.

Confid.

van den

Griffier

op een

gedeelte

derRefa»

lutie.

Sluiten