Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yi8 MEUWË NEbERLANDSCHË

Zot- Eerz. Coilegie op zulke onwrikbare gronden gé* is-jEN. vestigt, als van Ouds te herftellen, op dat aan de

Burgery zal komen te blyken, dat hunne belangens Addres dezer Stads zaken, door ü Ed. en Eerz. gereste ■:m de inzaage en mede directie namens het geheele Li>WrgW$ ch5am derzelve , .wederom worden waargenomen aM de\ en behartigt.

i ;v. De Ondergetekenden zullen aan U Ed. ÈerzaGemeWr men ten befluite nog herinneren, dat de Burgerv ts. dezer Stad eene verwaarlozing en beroving van hunne Rechten cn Privilegiën (waar onder buiten alle Conteft behoort het vry exerceeren der Jagt 'zo als zy van Ouds voor 1748 onverhindert uirgeoeffend hebben,) voor al wanneer de misbruiken tegen en onthouding van dezelve i zo als tegenwoordig kómen te excederen, altoos met nadruk hebben tegengegaan, en met yver getragt hebben Vryheid en Voorrechten te verdedigen, zo als zy gereed zyn, om nog met alle kragt te^en een iege3yk (taande te houden.

Weshalven zy niet kunnen nog mogen in twyffèl trekken, of U Ed. en Eerzame zullen van Ronden aan zodanige maatregelen te wetkftellen, dat de Burgery door een fpoedig herftel van het gevraagde, eene dadelyke affchaffing van de aangetogene bezwaaren , en eene verzekering van een toekomend fh'ptelyk agtervolgen dezer Stads grondwet' ten worden gerust gefield, dat dezer Stads Rechten en Privilegiën voortaan tegen alle inbreuken beveiligt zullen blyven.

De ondergetekenden onder affmeeking van Gö« des dierbaaren Zcegcn over ü Ed. en Eerzame pogingen en Refo!ut;en, en, in afwachting van ecu prompt cn voldoenend antwoord van U Ed. en Eerzame, hebben deze met de ondertekening hun( ner Naamen bekragtigt. Zutphen den 15 Maar 1783 cn volgende dagen

IIJl (was getekent doof')

W. WèMefi\ L. Tieleman de Roller.

B. F. Ras-

Sluiten