is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie en gedenk-schriften van de revolutie te Campen, zederd den aanvang van [...] 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 79 )

men zich niet als nationaals Burgers wil laten organifeeren: en nog vreemder komt het ons voor, dat de'Provinciaale Commiifie, ('t zy met alle refpcft gezegd,) die excufes laat gelden, en dezelve wigtiggenoeg oordeeld, om die lieden zelve daaro'm niet te organifeeren, en Ulieden hier over ten onzen opzigte lastig te vallen,en moeite aan te doen. Dis Commisfie heeft haare zaaken zeer wel in Campen ter uitvoer gebragt, en zelf3 aan eene Commisfie uit ons midden mondeling haar contentement deswegens te kennen gegeven, en betuigd, dat alles gereegeld, ftil, en gefchikt, in goede orde was toegegaan; dus wy hier mede niet wel kunnen overeenbrengen, dat hun verblyf in Campen verder nutteloos zoude geworden zyn. Wy meenen niet beter te wee. ten , of zy had haare zaaken , en werkzaamheden volbragt, en alles was met de Organifatie by ons ten einde geloopen ; wilde de Commisfie die voorgemelde 218 Uurgers niet organifeeren, om dat zy tevens hun voorgewend excus begreep te moeten accepteeren, het was, en is buiten ons; de Commisfie verkoos dus te handelen.

Wy zouden aropeler kunnen , en moeten zyn, maar ook tevens den kostelyken tyd, die thans door Ulieden aan de gewigtigfte zaaken hefteed word, met ons verder fchryven Ulieden ontroven : waarom wy 'er ter voorfchreeveh zaak niets zullen by voegen, temeer, daar deze Uwlieden zal overhandigd worden door twee Leden uit ons midden, waar door Gylieden dus in de geleegendheid gefteld word meerdere elucidatiën, en wat 'er meer ter dezer materie zal behooren bygevoegd te worden, van hun te kunnen requireeren, en welke zy dan Ulieden zullen fuppediteeren.

Wy kunnen niet voorby Ulieden onzen welmeenenden dank te betuigen voor 't belang.dat Gylieden fteld, dat 'er eene goede harmonie, en eendragt onder onze Burgerye zich vestige, en altoos voortduure. Wy zullen niet ver-

zui-