is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Achtiende deel. MDCCLXXXIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEN HA OE.

Aam de Edele Groot Mogende Heeren Stattn van Holland en Westfriesland.

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN'

Wy hebben op den 30 Aug. laatftleden ontfangen UE. Groot Mog. aanfehryving van den sy bevorens, gearrefteerd op een door de Heeren r'eCeputeerdens van Dordrecht in de gehoudene Bef «nes over het Vreedens - Werk gedaan Voorftel, om UE. Groot Mog. ten fpoedigfte ver/lag te doen van den tegenswoordigen Staat der Marine, zo met betrekking tot het getal en de Charters van de Schepen, els met relatie tot het getal der Manfchappen, als mede om aan UE. Groot Mog. informatie te geeven . of er ook een notabel afdanking van Filk heeft plaatsheeft gehad, en zo fa, hoeveel, wanneer, om wat reden, mitsgaders op wiens ordreof authoriteitzulks zoude zyn gefchied. .„ Wy haaien ons aan UE. Gr. Mog. ro kenniile te geven , dat wy omtrent den tegenswoordigen Staat van de Marine zodaanig verflag zullen opmaaken , als waar toe ons Collegie in ftaatis,docn dat h< t zelve niet verder zal kunnen gaan, dan omtrent de Schepen, die onder ons Reffort zy geëquipeerd, dewyl ons Collegie onbewult is van de om-

^58 N1IEUWE NEDERLANDSCHE

één van is Rukken; en dat daar geene fchepen afgedankt of buiten dienst gefteld zyn, behalven alleen de Wagtfchepen, welke volgens Refolutie van H. H. Mog. op twee of drie na zyn ontlkgen geworden.

Wyders is van wegens de Hollandfche Raden ter Admiraliteit te Amfteldam den 2 September aldus geantwoord.