is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Achtiende deel. MDCCLXXXIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1700 NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra* „ Vrede zy over hen,die den regten weg volgen!

VENHA-

ce. „ Dit vooraf hebbende laten gaan. Ziet wy

„ zenden rot Ulieden onzen Ambasfadeur Taleb Briefvan „ Omar Joh; bezorgd hem den toeliet en bedcn Kei- „ hoefde , waarover Wy Ulieden gefcfireven zer van hebben en welken Ulieder Conful Blount ons Marokko,, berigt heeft, dat by Ulieden gevonden word, aan de „ en zend ons dezelven met Ulieder Schepen. GyStaten. „ lieden zult van hem ontfangen een Lyst of No„ titie, met ons Zegel gezegeld. Volbrengt der„ halven alles, wat daar op gemeld Haat, engeefs „ aan voorfchreven onzen Dienaar geloof en ver„ trouwen in alles, wat hy Ulieden zeggen zal, „ want wy hebben hem daar toe last gegeven,

„ Het bevel om dezen brief te fchryven is gegej, ven en dezelve is gefchreven den 10 der maand „ Guimada de tweede, in het jaar 1197-"

( Aldus Getranslateerd en het Translaat met het Origineel den 6 OcJober J7S3 terug gezonden door

(was getekent)

H. A, SCHULTENS.

Hier op is by Hun H. Mogende aldus begoten :

Extracl uit het Register der Refolutien van de hoog Mogende Heeren Staten Generaai der Vereenigde Nederlanden.

Mart'ts den 7 QBober 1733.

Ts ter Vergaderinge gelezen het Translaat van een Arabifche Ërief, door den Keizer van Marocco

aaa