is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Achtiende deel. MDCCLXXXIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i9i4 NIEUWE NEDERLANDSCHE

LEY. aan de Schutters van hunne Vaande?s kennis gegs» den. vea hadden van de verzekering aan den Krygsraad.

gedaan, dat in deze zaak niets zou verricht wor* Beft. derl[ea> 1 we^ tot prsejuditie van de Schuttery kon Vroed- ;verftrekken*, zou zoaanig Request onder de braave? Jchapno Burgery weinig teekenaars gevonden hebben, ook: pe.is de zou Je'Magiftraat wel middelen geweeten hebben? verantw. om <»e ongeoorloofd menées te fluiten, welke van den tnea *n '£ wer^ Relde, om eenvoudige lieden to? ^Trvio-V het teekenen v3n "t zelve overtehaalen,

-" Doch het geen de groote Vroedfchap voorname* lyk gefrappeerd heeft, is, dat men op Saturdag den io Mey gecontinueerd heeft, het hier voor meermaals gemelde Request op den Doelen te laaten teekenen, na dat dien zelfden morgen aan den Collonel, daar toe expresfelyk ontboden door H. H. Burgemeesteren, uit naam en volgens fpeciale Refolutie van den Gerechte was aangezegd, dat zulks aan de Magiftraa* gansch niet wel gevallig was„

De Krygsraad brengt hier tegen wel tot zyn verfchooning by, dat alles, wat op dien Saturdagin den Schutters Doelen is omgegaan, buiten zyne kennis is geweest; als hebbende , zo daar van, als van de gedaane aanzegging door H. H. Burgemeesteren 9 niet voor den volgenden dag bericht gekreegen. — Dan , daar de Collonel by zyn wedervaaren by H. H. Burgem.. aan Gecommitteerden uit den Krygstaad h;efc verflag gedaan, daar die Gecommitteerden door hun Collegie, by Refolutie van 20 April tot het dirigeeren vaa dit geheele werk gequalificeerd waren , daar de Krygsraad , na van alles den volgenden dag bcho'jrlyk rapporc gekreegen te hebben, de Conduites van zyne Gecommitteerden niet afgekeurtmaar gehomologueerd heeft, moet deze daad wel degelyk op reekening van dit geheele Collegie gefteld worden ; hoe zeer het eene waarheid blyft, dat de Gecommitteerden voor de eerfte en voornaamfte oorzaak van die handelwyze te houden zyn: doc!>

the