Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï98<5 NIEUWE NEDERLANDSeng

Vtis-

«JKOEW.

Progr. van 't Zeeuws Genoot T. tier Wetenfchap-

Wyders ziet het Genootfchap met verlangen tege* moete voldoende antwoorden, op de drie voordellen, die voor den eerfle van louwmaand des jaars 1784 moeten ingeleverd zyn,.om met de toegezegde gouden eerpenningen bekroond te konnen worden , de twee eerfte voor rekeninge van dit, en het derde op kosten van het Batavjafche Genootfchap. Die drie voordellen luiden dus :

A. Het Genootfchap in aanmcrkinge nemende, dat, hoewel het Staats - Recht van dit Gemenebest [Jus Publkum Belgicum] door veele voorname Mannen behandeld, enin fommge ftukken naapwkeuïiglyk verklaard is, men echter tot dezen tvd toe gebrek hebbe aan eene volledige en welgefchikte bandleidinge tor. recht verdand van die yoortreffelyke en zoo nuttige Wetenlchap in 't gemeen, en waar door de Nederlandfche jengd tot een geregeld en. onderfcheiden denkbeeld van 't zelve zou ko? nen opgeleid worden ; noodigt de geletterden uit tot het fchryven van een volledig en beknoptfamenfiel van het Staats Recht der zeven Vereenigde Nederlanden, met aanwyzingê der bronnen, waar uit men nadtre en uitvoeriger kundigheden belangende de byzondere punten van dit recht halen kan.

De fchryvers moeten zich, in hun opftel, niet alleenlyk bepaalcn by het Staats-Recht, 't gene de zeven Vereenigde Gewesten onderling gemeen hebben, en uit de mededeelinge van fommige rechten der Opper-heerfchappye voortvloeit; doch men vordert ouk van hun eene beknopte en naauwkeurige befchryvinge van het Staats-Recht van iedere Nederlandfche Provincie afzonderlyk, als mede, dat zy, zo veel mogelyk, by elk artikel de voornaarafte fchryvers aanwyzen , die hetzelve met opzet behandeld en opgehelderd hebben.

B. „ Wat is 'er tot nog toe in de Nederlandfche ,, taal over de Febres Catarrhales, welke federtees, nige jaaf en zfcu meer dan voorheen in deze Landen

:> ver-

Sluiten