Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, November, 1783. ipB?

vertoond hebben, gefchreven, en wat ontbreekt „ 'er aan? Welke zyn haar gewoone kenteekens,, ,s loop, fymptomata en complicatien ? Zyn 'er' ,, eenige redenen te ontdekken, waar uit blyken kan, „ waarom deze ziekte meer dan voorheen plaats j 9, heeft? Welke is haare veilige en zekere gene,, zing in alle haare onderfeheidené foorten" ? , C. De ondervinding leert, dat luiden, die als, Matroozen ter Zee varen, 't zy op de Oust- en, West-indien, of in dienst van andere Maatfchap-. pyen , als mede ten oorlog niet alleen in den^ ftryd , maar ook door verfcheiden ongelukken , als mede door ziekten en zwakheden, voorai door den ouderdom , buiten ftaat geraken hunnen dienft te konnen vervullen, en dus \oor zich zeiven het noodige onderhoud te verzorgen, waar door zy openliggen voor de diepe armoede en gebrek, en om zelfs tot den bedelzak te vervallen.

Derhalven zoude het voor braave Zeelieden tot eene zonderlinge vertroostinge en voor allen, die tot den Zeedienst in de Provincie van Zeeland genegenheid hadden tot eene gepaste aanmoediginge konnen (trekken, indien 'er eenig middel was, om zood ni >e onvermogende of bejaarde Zeelieden een beftendig en welgeregeld onderhouden verzorginge te komen verfchaffen, in eenig gedicht binnen deze Provincie.

Ter bereikinge van dat oogwit, wordt gevraagd bet best gefchikte en minst kostbaare ontwerp, tot het (lichten van een bekwaam gebouw, onder den naam van Hospitaal of Manhuis voor onvermogende »n oude Zeelieden.

Hier toe diendennen in de Antwoorden optegeven eene tefchry ving en teekening van zulk een gebouw, voorzien van de noodige zaaien en vertrekken, voor zieken, en voor reeds gezonden, met aanwyzinge yan de plaats, waar hetzelve best kon gedicht wórden; als mede eene bepalingen van Opzienderen en Beftuurderen, zoo wel als van de noodige Bedienden | inigelyks de toejusting van 't vereischte

buis-

JNGëN.

Progr* >an 't Zeeuws aenoot f. Ier Weenfehap>en»

Sluiten