Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«3>od NIEUWE NEDERLANDSCHE

Vlis £era hoogeren prys gangbaar ware, dan in de overige 5imce5. Provinciën; verders te betoogêü, of en welke redenen de Provincie van Zeeland heeft, oni bedugt te zyn,

Progr, dat aldaar eerder en meerder gebrek aan (landpenvin'van 't gen en antlei e gangbaar e fpecien zouden exjteeren, dan Zeeuws in de vyf andere Provinciën, en hoe zulk defect best Genoetf. zou konnen voorgekomen worden, der IVe-

tenfchap-. De antwoorden op alle de gemelde Vraagen en pen. Voordeden moeten , leesbaar gefchreven/— in de Nederduitfche; Latynfche, of Franiché taal opgefteld, — met een dubbel, of afichrift, voorzien, — voor den bepaalden tyd,—en vrachtvry, — toegezonden worden aan den Heere J. W. rs Water, Hiftoriefchryver van Zeeland, Hoogleeraar in de Wysbegeerteen Vaderlandfcne Hiftorieti te Middelburg, Secretaris van het Zeeuwfche Genootfchap der Wetenfchappen te Vlisfingen. . De Schtyvers moeten hunne naamen niet byde Verhandelingen voegen ; doch dezelve met eehé zinfpreuke voorzien, en laaten verzeld. gaan met sen verzegeld briefje, dezelfde zinfpreuk tot op. fchrift hebbende, en waar in de naam en woonplaats der Schryveren gemeld ftaan.

Het zal aan een ieder, zonder eenige uitzonde1, ringe, vry ftaan, om naar den prys op alle de voorgemelde vraagen te dipgen , ook aan de Directeuren en Leden van dit Genootfchap; doch, tenaarW zien der beide laatsgemelden, onder deze voorwaarden: dat zy niets op hunne verhandelingen

en DJiietten zmien piaatien, waar uit blyken kan, dat zy, in de eene of andere betrekkinge tot dit

uenooticnap Denooren; en dat zy, om des te onbekender te konnen blyven, hunne verhande*

hngen .door eene andere hand moeten laten affchryven.

Niemand, wiens Verhandeling bekroond wordt, zal vryh' id hebben , om dezelve, 't zy geheel, 't zy ten deele, in het Nederduitsch, afzonderlyk te doen drukken, of in eenig ander werk uittegeven ,

z»n-

Sluiten