Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1992 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Vlis- Predikant te Middelburg; H. Royaards Predikant sixgen. te Middelburg; J.- C Metzlar, Predikaat,en Secretaris van 't Genootfchap der Wetenfchappen te Batavia; Mr. R> Feith, Advokaat te Zwolle: jF. Uarger, Med. Doctor te Rotterdain.

UTRECHT.

Utrecht.

Den 30 September 1783 kwamen alhier in de Stad uit 'sHage de Patenten, waar by de Colonel Hoogenbeim last kreeg, om met deszelfs geheele Bataillon van Hardenbroek , het welk in deze Stad in bezetting ligt, met zieken en bagagie uit te trekken, na dat het Bataillon van Pain , door welk het zelve moest vervangen worden, zou ingetrokken weezen. Deze Patenten aan de Gedeputeerde Staten overhandigd zynde, viel by dezelven eene aanmerking, dat zulks geenzints ftrooken zou met het oogmerk der Vroedfchap , die reeds den 16 September aan Zyne Doorlugtige Hoogheid by eenen brief verzogt hadt, orn de nieuwe krygsbezetting niet te laten intrekken, voor en aleer het tegenwoordige uitgetrokken ware. Des beflooten de Heeren Gedeputeerden om Burgemeesteren te verzoeken de Vroedfchap terItond by een te roepen, en Hunne Ed. Groot Achtb. voor te houden , dat Hunne Edele Mogende van eenltemmig gevoelen waren, dat men Zyne Doorl. Hoogheid door eenen

brief

Sluiten