is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van den heer Willem Leevend.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|©8 HISTORIE VAN DEN HEEK

klaagt, maar dat beneden zich acht. Een Sytfifc ma meet, tot in zyne liefde voor my zelf, iets ernftigs, iets groots behouden. Zyne liefde meet geene zwakheid zyn. Aan eenen Willem Leevend kan ik, om zyn geitel, zyn karakter, zyne jeugd , veel meer dwaasheden toeftaan, als hy bemint, dan aan u, myn Vriend. Indien uwe liefde al eens tot zwakheid overhelde, dan nog moet gy die aan de noodzaaklykheid opofferen. Groote gemoederen moeten niet tc véél bekend zyn met die zagtc kwynir.gen, dien dillen wellust, waardoor weeker karakters wel eens worden opgelost» Nu kunt gy groot zyn, indien gy u met waardigheid fchikt naar de noodzaaklykheid. Indien ik anders dagt, dan was ik de liefde van mynen Sytfama onwaardig: een zeer ordinair man zoude my eer genoeg aandoen, indien zyne zeden onbevlekt waren, De liefde, (ook wel de vriendfchap,) zoude my mooglyk ongelukkig, maar nooit za\ zy my veruchtlyk kunnen maaken. Ik ben niet boven zwakheden; ik ben zelf geltemd om te beminnen , maar ik heb de achting van my zelf zeer

noodig

Na u getoond te hebben, wat ik uit liefde, uit eerbied, — uit dankbaarheid voor myne Ouders doen konde, hebbe ik zeker wel cenig recht, om -myn besten Vriend nuttig te zyn? Nogmaal, gy zyt de .man myner verkiezing; ik zie van u af, om dat de pligt my dit beveelt. Ik heb den troosc