Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM LEEVEND. 343

bindt, om dat bet ons toont, hoe fmartelyk het beide valt: als alles, wat betrekking op hem heeft , voor my vol belang wordt; als ik grootsch op hem ben , dewyl ik weet, dat hy , in den kring zyne* Vrienden, geacht wordt om zyn ede'--avtig,Werkzaam , vast, eerlyk karakter: in alle deeze omftandigheden zullen Opvoeding, Voorbeelden, en Temperament weinig nadceligs uitwerken.

Ik beweer geenzins, dat alle Vrouwen niet gelukkig kunnen zyn, indien zy het niet op deeze wys zyn: integendeel, ik geloof zeil', dat veelen, indien z-y dit eens lazen, vreemd zouden ophooren ; mooglyk wel, hartlyk lachen : bewyst dit nu echter, dat ik myne eigen wys van gelukkig te zyn niet kan hebben, zonder romanesq te zyn ? Is er in alles, wat ik u daar zeg, dan iets, dat van de fchoone eenvoudigheid der natuur afwyktf Zo niet: waarom zal men my dan romanesq noemen ? . *

Konde ik met den Heer Renting immer met grond verwagten , dat ik op deeze myne eigen wys gelukkig zoude kunnen zyn, ik zoude in myn welgevallen voor een anderen geen hinderpaal ontmoeten. Maar die harmonie, die dit uitwerkt, is er niet tusfehen ons, en zal er nooit komen: hier van zoude ik reeds, zo gemeenzaam met hem omgaande , en zo veel goeds in hem ziende, iets ontwaard hebben. Hoe kan ik des bcfiuiten, om myn lot voor altoos aan het zyne te verbinden ?

Y 4 Wat

Sluiten