Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Auguftus, 1782. 951

IV. En laatRelyk, of zyn Hoogheid, by de geproponeerde Misfive, ook niec op nieuws z^ude behoren verzogt te worden, om nog meerder aantal van Militie, niet ter bezetting der Meden , maar van de Kmten, en daar geftabüeerde posten , op dat onder anderen zoo veel kostbare aangelegde Batteryen, op de eerfte landing desj vyands dien God verhoede, geen prooi, van de-5 zelve worden mogten. Wordende hiervan infertie in de Notulen van ( Staat verzogt.

Onderftond Uit naam der Heeren Gede-

puteerdens van Veere. Getekend F. Er me rins.

Waarop de Heeren Staten dezer Provincie befloten, zo aan H. H. Mogende, en aan zyne Doorluchtige Hoogheid, als mede aan alle de Provinciën brieven af te zenden. De brief aan H. H. Mogende, gedagtekend den 29 July 1782 luidde aldus :

HOOG MOGENDE HEEREN!

Wy kunnen ons niet laDger dispenfeeren, om u Hoog Mogende onze rechtmatige bekom, niering over den fteeds toenemenden critieken ftaat van dit Gemeeneb'est, en over de onbegrypelyke directie, welke omtrent de publieke zaaken plaats heeft, onder het oog te brengen: Wy behoeven aan u Hoog Mogende niet breedvoerig ie detailleeren, welke noodlottige gevolgen uit den verderffelykeu Oorlog, waar in de Republitk is ingewikkeld, vooral voor onze Provintie, en derzelver Ingezetenen, bereids gcrefulteefd, en m het vervolg te dugfen zyn. ^ Wy hebben niet, dan met de gevoeligfte aanüoening kunnen ontwaar worden, dat een aan.

Sss 3 zie.

Mm.

del-

UOftG.

ddvys >an Veee, op 't 'oorfiel w«Midlelburg.

Sluiten