is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeventiende deel. MDCCLXXXII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j«Gra-

VENHACE.

Befluit nopens ten Ferbond met NoordAmerika.

1160 NIEUWE NEDERLANDSCHE Marcis den 17 September 1782.

De Heeren van Ratodwyk, en andere hun Hoog Mog» Gedeputeerden tot de buitenlandfche faakcn, in gevolge en ter voldoeninge van derzelver refolutie commisforiaal van den 23 April deefes jaars,in conferentie getreeden zynde met den Heer Adams, Minister Plenipotentiaris der vereenigde Staten van America, over het aangaan van een Traétaat van Vriendfchap en Commercie met welgemelde Staten, hebben ter vergaderinge gerapporteert, dat gemelde Heer Adams op den 29 daar aan volgende, aan hun had overgegeeven een projeét van zoodanig een Tradtaat, met verfoek, van hetzelve te willen examineeren, en daar by te voegen zoodanige poinöen,als meest ditnftig zouden vindeni Dat zy Heeren Gedeputeerden, na ïneenoomen te hebben de confideratien en het advis van Gecommitteerden uit de refpecbve Collecien ter Admiraliteit, op het voorfz. Projeét gemaakt hadden eenige remarques, en die, benevens eenige nadere Propofitien op den 02 Augulty laatstleeden aan gemelden Heer Adams hadden ter hand gefteld ; waar op gemelde Heer Adams deszelfs antwoord op den 27 daar aan volgende aan hun Heeren Gedeputeerden hadde gecommüniceert: Dat zy het een en ander vergeleeken hebbende, bevonden hadden, dat door het laatstgemelde antwoord alle oneffenheden waren uit den weg geruimd, en zy vervolgens een nieuw Concept- lractaat als mede een Concept Conventie wegens de hernomen pryzen, in die forme, als zy oordeelden , dat dezelve behoorden te weezen, en zoo als die hier na geinfereert zyn, hadden geconcipieert, en op den 6 deezer loopende maand, aan gemelden Heer Adams ter hand gefield, met welke beide concepten die Heer feedert verklaart heeft, volkomen genoegen te neemen, zoo dat zy Heeren Gedeputeerden Hun Hoog Mog. in bedenken tnoeften geeven. of Hun Hoog Mog. thans hun