is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeventiende deel. MDCCLXXXII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Ocïobee 1782. „53

ffohn Adams, laatst Commisfaris van de Vereenig-> de Staten van Amerika aan het Hof van Verfaiiies, geweezen Afgevaardigde op het Congres wee-' gens de Staten van Masfachufetts Baav, en Or> pe-Regter van den gemelden Staat. Dewelke zyn overeengekomen ende geaccordeert Art. I.

Daar zal een vafte, onverbrekelyVe, en univerfcele Vreede en opregte Vriendfchap zyn/tusV fchen Haar Hoog Mog. de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de Vereende Staten van Amerika, en de Onderdaanen e„ lugezeetenen van de voornoemde parthyen, tn tusfehen de Landen , Eilanden, Steden en Plaat zen, geleegen onder de Jurisdictie van de gemelde Vereenigde Nederlanden, en de gemeld!Vereenigde ötaten van Amerika, en derzelver Onderdaanen enIngezeetcnen van allerlei ftaat, zonder oaderfcheid van Perzoonen en Plaatzen.

De Onderdaanen van dé gemelde Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, zullen in de Havens, Rheeden , Landen , Eilanden, Steden of Plaatzen van de Vereenigde Staten van Anieraca of eenige van dezelve , geen andere of groótere Eegten of ImppQtien, van wat natuur die ook mo gen zyn, of hoedanig dezelve ook genoemtrn£ gen worden, betaalen , dan die, welke de meest gefavorifeerde Natiën zyn,of zullen worden/verpligt aldaar te betaalen. En zy zullen knieren *ii de Regten, Vryhefden, Pri&gi^fi^^ en Exemptien in Handel, Navigatie erCommer cie , het zym het gaan van eene Haven in de i^T melde Staten na eene andere, of gaande, na er! van dezelve, van en na eenitre vreemd/» h!, van de Waereld welke de gêLldTfSattentelfs genieten of zuilen genieten. a III.

Insgelyks zullen de Onderdaanen en W-et* fcea van gemelde Vereenigde Staten van AmSiS,

m

sGra-

fENHA» JE.

Tradtaat van Vriendfchap en Koop'tandelnet de Staten <>an

Noord/ïmerita.

1