Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1S3« NIEUWE NEDERLANDS CHÈ

'ZlÉRlK ZEÈ»

Brief der StadZie* rikzee nvgens de Veiligheidder Pro* vincie, en te regt ft el' ling van de1 Wit tc.

]

i 1

]

\

]

i

ven zouden weezen geëntameerd, en Ontgonnen provifioneel mogten werdeb gefurcheert, by aldien dezelve nog riet waren ten einde gebragt of getermineert, en aan de Heeren Staten dezer Provintie werden over gezonden, en gefuppediteert Copie van de bewyzen, mitsgaders der Interrogatorien met derzelver Responfiven, omtrent de misdaat waar aan den voorn. Vaandrig de Witte,zig zoude hebben fchuldig gemaakt; ten einde, alle deeze tlukken ingekomen zynde,de Heeren Staten deezer Provintie derzelver deliberatien daarna zouden kunnen inrigten, en teffens overweegen of de Judicatuure over de gepleegde misdaat van den voorn. Vaandrig de Witte,ais zynde daar door de Heeren Staten deezer Provintie in haare Souverainiteit ten boogden beleedigt, aan den Militairen, dan wel den Politicquen Rechter competeert, mitsgaders dat Hun Ed. Mog. ook alzoo van alle de omflandigleedeti in het zekere geinformeert zynde, zodanige efficatieufe mefures geliefden te neemen, als zy ia den aard van zaaken en overeenkomftig het gevigt derzelven, tot verydeling van alle Vyandeyke desfeinen, het noodigfte zoude oordeelen.

Ten welken einde wy U Ed. Mog. in allen getallen zeer vriendelyk zouden verzoeken, omme le refpective Leeden van Sta?t zoo fpoedig mogeyk by den anderen te convoceeren, ten einde over lit, en verdere voorkomende Poincfen, derzelver lehberatien te reëntameeren.

Waar mede wy U Ed. Mog. in Godes heilige protectie beveelen en blyven

EDELE MOGENDE HEEREN i

U Ed. Mogende goede Vrienden

Burgenieesteren, Scheepenen en Raaden derStad 'itrikzee.

Ter Ordonnantie van dezelven (Was geteekent,)

j. van dek Hout f.

Vu «•

Sluiten