Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï3Ö CEDACHTEN VAN EEN'

Ware deeze man in tijd van oorlog generaal geworden, zoo hadden de moordzugtige fpinnepnoten misleiden bruikbaare zijde voor den Staat kwijlen ten voorfchijn brengen.

Zoodanig gaat het juist met de werktuigelijke ea denkende geesten. Hadt de eerfte een handwerk, mufiek, of de oriogiemaakers - kunst geleerd, zoo zoude hij veellicht Archimedes werktuigen hebben gevonden, en voor zich zelven en de waereld met roem zijn nuttig geweest. Maar thans, daar hij een' ftand buiten zijn fpheer en boven zijne bekwaamheid zogt, en zich tot de ftaatkunde of voor een fcheppenden arbeid bepaalt , die ganfchelijk niet met zijnen genie ftrookt, blijft hij eeuwig een arme fukkelaar , en komt, zelfs door den geftrengften, vlijt,tot geene middenmaatigheid. Wee den Staat, waar meteen' geest van reformeering onledige vorst, foortgelijke fchepfels tot projectmaakers verkiest, of dczclven zelfs als bouwmeesters in 't gebouw des Staats wil gebruiken ! Veel erger nog,wanneey zij aan 't wetboek moeten arbeiden. Wat volgt? het groot geheel wordt flechts oppervlakkig overzien; alle raderen in het werktuig, alle drijfveêren worden onrichtig geplaatst; en dan moet noodwendig morgen worden herroepen 't geene heden on. kundig was bcvoolen. Dat heet eigenlijk Spinnc webben fpinnen welke voor niemand nuttig zijn, die integendeel de patriotfche Zijwormen verdelgen , ©f, ledig, van den arbeid verwijderen.

De fnijder blijve derhalven bij zijne naainaald, Jeere sijn handwerk goed, en werke naarftig; daa

zal

Sluiten