is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

cm de Gods-regeering te ftcrker te doen uitkomen, niet tot den inwendigen Godsdienst overbrengt. Want zeker, dan moeten dezelven zomtijds in vér gezochte en in onnatuuriijkc kleinigheden eindigen. Op deze wijze wordt de openbaaring, onder dat volk, in haare zuiverheid beveih'gd; maar in de hoofdtrekken moet alles dienen, om de Zoonen der belofte in hun geloof en hoope te voeden. En op welk een afftand een Israëliet dan ook leefde, of hij iooo , dan of hij 100 jaaren, van de vervulling af was, de Godsdienst konde hem de komfte van den Mesfias verlevendigen; en hem dus in het leven des geestes Herken ; en zijn inzicht op een toekomflig leven doen groeijen.

Dan hier zal het 'er maar op aan komen, of ik de drie opgegeevcn Hellingen of hoofdtrekken zal kunnen bewijzen : wij zullen het beproeven. De uitwendige Godsdienst moest daarin tot het waar geloof opleiden, dat hij de komfie, en de noodzakelijkheid van eenen Mesfias verfierkre: dit is de eerfie Helling. Wij hebben dat reeds gezien in de offeranden, die den uitwendigen dienst het meest verlevendigden: hier komt noodzakelijk het denkbeeld van een verzoenenden borg, niet alleen in, maar het is het kragtigfie , het meest heerfchend van allen , die den Mesfias betreffen. Zal 'er nu overeenfiemming wezen, dan moet, bchalven de offeranden, ook al het overige , alles in den uitwendigen Godsdienst, daaraan eenigzints evenredig zijn ; maar evenwel , op eenen affland in duisterheid blijven. Anderzins zoude men, indien wij. alle de bijzonderheden tot in het kleinfle toe, wilden ontwikkelen,wclligt uit de fchaduwen meer

ou-