Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van M O S E S. Hoofdd. XIV, 507

Melaatsheid der wooningen. g^zui^geko«t, Eene ziekte tot dus verre in uw tent ver- men zijn in 't

7 , , 1 ■ • j • • 1 land Kanaan, 't

blijf onbekend, doch die, als gij door niij be- wei_k ik u tot zitters van Kanaan geworden zult zijn, U be- ^z!tt™g %y$. kend zal worden, en eerst gelden zal, is eene ontfteking der

1 . ,. melaatsheid aan

voortgaande belr.ictting uwer wooningen, die Cen huis van

ik tot liraffe over zekere misdaden van 011- bTzitu^e^aï

recht, en. kuevclaarijcn, die zommigen, in |^e.ven heb"

weerwil van de wetten, heimelijk in de maat- vs. 35. zo , -r- 1 zal hij, wiens

lchapmj plecgen, geeven zal. 35. Een burger, dat huis is, ko-

die met dergelijke plaage bezocht word, zal ™c^s'ei.c"t;,.dce™

gehouden ziin daarvan aan den Priester kennis nen geven ,

. , zeggende: het

te geeven , al is hij zelf maar m liet ver- fchijnt mij, ais moeden, dat het die plaage is, zonder daar- Tiet van verzekerd te zijn. 36. Dan zal de Pries- hu^™reÉnde ter bevel geeven dat het huis geruimd worde, Priester zal geeer hij het onderzoek doet, op dat de eige- darTwts ruU naar van de fchaadc bevrijd blijve, dat allen gg^gw^

vi. 34. De oorzaaken der ziekte zelve zijn falpeter vlekken volgens Mi c 11 aol is; evenwel fchijnt de Ridder dienaangaande nog onzeker te zijn, dewijl hij aan het reizend gezelfchap verzocht te onderzoekeu, wat dc Arabieren van die falpeter vlekken dagten. — De uitdrukkingen van den text fchijnen mij te fterk te zijn, om daar toe overtegaan, ik wil liever, op het gezag der Prophctcn eene onmiddclijke ftraf, es dus eene meer onbekende oorzaak plaats geeven, die tevens verband heeft met zommige overtredingen, om de onwettige knevelarijen in de familien te beteugelen, die anders buiten het bereik der wetten zijn —• daar bij ging ze van de muuren op dc meubilen, kleederen en menfchen óver, het geen al weder in de falpeter vlekken niet kan gevonden worden. — Hoe onzeker wij ook in deze ziekte mogen zijn, dit is nogthans zeker, dat het zeer onvoorzichtig is, deze melaatsheid voor een algemeen zinnebeeld der zonden te houden — oorzaak en ftraffe verliezen dan heur kracht. Nonnen heeft hier over eene zeer goede verhandeling.

Sluiten