Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

834 Het VIERDE BOEK

«egt: roep Tiaar, de gedagte gebragt om te bidden voor baare

en als hijze ge- r , T?.. , , i •

mepen had , zwangerfchap. Hij bekwam hier op een gun-

ftond zij in de fl;g antwoord? en 'fa was de rede dat hij

ys. 16. En hij naar ontbood. Zo dra zij nu ingekomen was

«zeide : op de- ' . .

ze gezeuen bleef zij uit eerbied en eerbaarheid in de deur dézen uuTdes daan, 16. Waar op hij haar zegt, dat hij leevens zult gij jcts aangenaams te verhaalen had , 't geen

een zoon om- D 7 °

hei/en, en zii haar onsetwiifl'eld tot genoegen zou verftrekzcüic • peen

mijn Heer! gij ken , dit namelijk, dat zij dezen dag over tim! VHegt^té- ecn iaar ecn' zoon °P haaren fchoot omargen uw dienst- men Zou. Zij verbaast over deze taal

maagd meti

vs. 17. En de zegt: ai neen, mijn Heer! dat geloof ik niet. zwaligcr Weén Ach dat zulk een eerwaardig man met mijbaarde een ne onvrugtbaarheid niet fpotte ! 17. Evenwel

zoon op dien 0 r

gezetten tijd viel het zo uit , als dc Profeet voorfpeld

omtrent den . . , , , , _

tijd des lee- had, want zij werd zwanger , en had het usa 'tot6*»» genoegen op den bepaalden tijd haaren zoon gefprooken 0p haaren fchoot te moogen koesteren. 18. Zeer v's. 18. Toen voefpoedig groeide deze jongen op , doch gront'"^ekrd'! eens op een tijd ging hij 1 .p het land om gefchiedde het 2]jn vadcr te bezoeken, die op zijn landhoef

op etn dag , " r J ..

dat het uitging de maajers was gaan opneemen, waarlchijne-

tot ziin va ler .... , , , •• j

tot de maiers, li,k om het maal bijtewoonen van de ïnzazetóe 'totElz!jn deling. 19. Mogelijk onder weg door de vader : mijn fe]]e ZOn in zijn hoofd verhit, komt hij

hoofd ! mijn .. J ,11 j 1

hoofd! hij dan tot zijn vader loopen al klaagende en kerfongen1^ draag mende over pijn in zijn hoofd , die gehem, tot z'in last, hem , zo fpoedig doenelijk is naar zijn

moeder. ' 7 r o j

vs. 20. En hij moeder te draagen, 20. zonder evenwel verb^agtf hem tot mocden te hebben, dat het van zulke zwaait Mtoïtaaï re gevolgen zou zijn. Zodra de moeder hem knien tot aan z[ci neemt zij hem op haaren fchoot en

denmiddigtoe, . J ...

tsen ftierf hij. koestert hem , maar de ziekte nam zo toe, dat hij op den middag al dood was. Hoe aangedaan, is zij nogtans zeer bedaard. Zij

Sluiten