Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5I4 Het BOEK

van jtUvahs Tempel alle ftaatelijkheid plaats had; de gezandel&n6' C£ gen bij die gelegenheid gezongen, werkjeéd zijnde, met d vcrderkt door de Priesters met trompetten, en dei»- "

„•/«n, asapms zoo- jnim)e zilvere trompetten, en die van net

ren, met fiimhalen, • om te loven, choor der Muziekanten , naar de in*

VIDS"S Koning David. Het beurt-

USi En zü zon- g^ang, het geen door chooren van de pen bü beurten, met bijeen gevloeiden beantwoord werd met S'TnUVltVi het gewoonc, de echo dar lofzangen: kilheid" in de beftendigheid van JehovaVs gunde eeuwigheid is over over fofêk kroost, werd bij die gedichte meta8roo™e- gelegenheid tot algemeen genoegen on^f'ioofaeTov^t der de burgerij gehoord, u Onder degrondicgginge van het ze waren 'er zo wel van de orde der

huis van Jebovab. . .... . , ,

vs. 12.' Maar veie Geestelijken als aanzienlijke tut den burT SJ^r&'S ^rdaat, die zich nog den vorige Temdiènoud wa'enfdie pel, fthooB het 52 j«ratgeleden was, het eeilte huis gezien i<onden herinneren , en uit den toedel zune™ **%A£ konden opmaaken, hoe veel verfchil 'cr £r^de'M- was tusfehen den opbouw door een der ftemme: maar ve- rchatrük Monarch , en die welke door

le verhieven de flem- "-»<"-».1JK » „•

me met gejuich [en] beweldaadigde ballingen zoude geltigt met vreugde. wori1en ; deze konden hunne traanen

vs. 13. Zo^ d*Jlitt niet verbergen, maar borden, zelfs onkende"e'ftemme des der het luider gejuich der anderen, uit. vrt ti:ZUitl 13. Daar bet getal wegens de hoog* geweens des «olks: • ^n njet „root was, verdoofde het want het volk juichte J««"c" 8

met groot geiuich, o-eenszins de vreugde-Item , we zeei ^eVèn.-d™VCr" fterk was en zich verre verfpreidde.

iv. hoofddeel. T T

vs. 1. T.en nu de T — 3. STA e T gerugt over de oorzaak ?.t^Xn):Z van deze blijdfehap verbreidde zich

tv. 11. Waarfchijnlijk Pfahs CXXXVI. bij die gelegenheid.

Sluiten