is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4J2

Het BOER

•ys. <z. Ziet Elobim is miin heii!

ik wil iet vreezen maar vertrouwen,

Jab '. Jebovab ' is toch tnijn meca" en gezang,

H,] is mi n redder geworden. vs. 3. Vrolijk zult gij water fcheppen uit de gezondheids-hrtn. WS. 4. En 0/1 «ïe« ///Vi zult gi] daar bij zingen,

Prij>t Jebevab! roept zijn naam aan!

Ma k< Ziine daden den volkeren bekend!

Verhaald bos verheven Zijn roem is.

fïnarren zo kennelijk met de aangenaamfte vooruitzichten verwist'ell zijn? 2. Met hart en mond zeg ik nu: van nöijn i>e!cherrn-God komt alleen redding en geluk! wat neg otitbreekt bezwaard mij niet, mij zal dat niet ontgaan; — bij den Heer der He e re n is mijn uitzicht zo zeker, als of' ik reeds voor het genot dankte; — genoeg voor mij is 't, dat Hij reeds begonnen heeft met ons te verlotfen uit de flavernij. 3. Op die te rug reize naar liet Vaderland, zal op den weg niets ontbreken; — bij eene bron kom'endè, zult gij' eénê frisfche en gezonde dronk uit eene rijke bron kunnen neemen ; — aan' den overvloed van verkwikking zal het u niet mangelen. 4. De voorttrekkende gelederen zullen dan reijen wezen , die Jehovah dus zullen bezingen : —- dat die H e e r' do >r ons op het (iadigfte vereerd worde ! laten overal zijne goedgunflige daden onder de waereld - burgers ons' ten voordeele, verfpreid worden ! — dat elk de uitdekenhcid van Zijn onwederllaanlijke kracht daar uit zien'1 moge! 5. Nü dan reijen van Zangeren en Mufijkanten'

vs. 1. Ik heb het verfchil der Han:!fchnften nagegaan , en heb gekozen da" mij het meest voldoende was.

vs. 3. Ek zie- hier dutdclik, welk een gebruik dc Schrijvers des N. T. van de aanhalingen uit het O. T. maken ; op den la'aiften dag van het loof-hu ten-feest werd het water rijkelijk i:\tSUoas bron gehaald en' niet wijn langs den altaar geplengd, hierop kan hier niet geziêh wordeTl, want al is het gebruik al in dien tijd ingevoerd geworden, zo is het" nog'ans"' niet volgens de mfaï/cb'e itiftelling, maar een later bijvoegzel.