is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

Het BOEK

vs. 2. Steekt het veldteken op eenen feilen her» op !

Roept met luider ftem, wenk met de hand om hoog!

Dat men voor de woningen der legerhoofden verzamelt. vs. 3. Ik heb aa:i mijne gtwijdden reeds bevelen gegeeven,

Jk riep toornig tot mijne helden ,

De miinen , zo lustig in hun krijgsmoed. vs. 4. Daar is reeds een geruisch op de bergen,

Even als hij het bamenrukken van een krijgsheir ,

Een kreet en gewoel der koningrijken en z'cb zamelende natiën;

Jehovah der heirfcharen zal knjgs-monftering houden.

1. Welaan , dar men toerustingen ten oorloge make , dat alle hooge bergen en hoogtens, die door geen gegeboomte belemmerd worden , de krijgsvaan opdek en ! dat elders de oproeping des volks met 'net gewoone krijgs-gefchrei gefebiede ; dat men de aankomende van verre aan wij ze, waar benen zich te begeven; dat men bij de huizen der legerhoofden bij troepen op de omfchrijving wagte! 3. lk heb reeds de nodige bevelen uitgedeeld om hen, die door den krijgs-eed reeds aan de uitvoering van mijn plan in deze veldtogt verbonden zijn, opt;geven welke de voorwaarde zijn van aanneming voor elk; ik heb reeds aan hen die gewoon zijn te overwinnen, in mijn ijver de grootde vrijheid tot wraak gegeeven; vrolijk ziet hun krijgs-dapperheid alle de gevaren te gemoet. 4. Het gaat wel; men hoort van verre het geweemel op- de hoogten; de wapenkreet is zo derk , als of men reeds een armde bij den anderen hoorde ; van alle oorden, uit rijken en daaten , hoort men het geruisch der zamengerukte troepen; elk wagt: — nu zal

hij Bahels voorfpelling hier boven Jobs meesterlijke ftukkeri fteld; ik beken dat zijn fatijre onvergelijkelijk, en zijne veranderingen boven verbeelding rijk en ftout zijn, eerst heeft hij een monftering, dan eene verwoesting van een der grootfte waereld-fteden; in dit toneel is eene reiie , juichende over haar val, — de inhoud van de triump-zang is de uitvoerigfte fchildering van het doodenrijk.

vs. 1. Zo naauwkeurig is de t.kening, volgens Xenophon's verhaald, dat ;ot dat einde de legerhoofden door Cijrus met groote gebouwen tot woningen befchonken waren.