Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lil

Het BOEK

rijn, op tfenftand zal zetten ; en zij zullen niet ongem? JsdifS- grond voor zich zeiven vreezen zoortgelijke nadert, rampen eerlang met Egypte te zullen onderdreSK't 'Mono) vinden ; het nadert hen ook; niet ongegrond j.-fcov«»? l^1 derhalven is hun vrees. 10. Op zulk een

Üe volkrijkheid , '. ' , ,,. cv ; / 1

van fttjftt wijle i voovfpdt de Heer jehovah, zal 5& door" de" de ongelooflijke volkrijkheid van Jfetftfi op magt van Ne- eeM«ïal ophouden , door de gedugte verKoning, woestmgen , welke i/aww' Monarch daar aan* vs. 11. '1V" risten zal» 11. Want hij, met zijne beste

en y.im ganfehe o v n

armic, de ge- oorlogs-manfchap, de geoeflenlte en OH ver* de3'1 voik-êren \ zaagde van dien tijd, zullen aanrukken met ken^tot^ver-eclïe buitengewoone wraakzucht en woede; wocstihs van z;j zuücn, waar zij hunne voeten zetten, zuHe.i™1 ï-unne alks neerfabelen wat hen voorkomt, ia. Zelfs S^bru"dèn oort van het land, door de affuijdingen keh, en -het vari t]en Ap/tf z0 dienstbaar om het verder

land met afge- * . ... ,

waakten ver-indringen voortekomen, zal niet baten; liet

"'vs!'1' 11. ik land zal aan de grammenmoed der zoldaten ge. iai de rivieren ;ever(j Würdm: het moet uitgeroofd worden

Ttitdrogen , en 7 .

het land in de door uiilandfche Soldaten , dit is de bedpo laten het dreiging van Jehovah. 13. Ja, de Heer ^^.eiffvoo^t- "Jehovah heeft nog daarmede een ander uitSrengzeis, zatzïclit; -— de laud-goden dee Egyptenaaren, . *nwo«t wtin hunne lcevenlooze afgodsbeelden moeten bij S'hlb zulks die gelegenheid in het prachtige Memphis, bedreigt. vsn nare praai ontroofd worden: geen Ko-

vs. 13. Hier 1 . , ,

wj xegt Adonai ning zal 111 die ho'llad meer wonen; verboot de " vaardheid zal alleen over de harten van de sodifche beei-, , at n ]iet hewind hebben, xl. De fehooden vermelen. W*"**

de niets bete-ne landflreek van Pat'ros moet in den ake^^hetngfteil toefhnd geraken; het bevolkt Taais ff^hdóen moet in lig'-laije vlam ftaan; en Thebe zal

rusten ; fchrik

zal alleen over Egyite hc-rfchen. vs. 14. fit zal Pathns verwoesten, een vuur in Zoan"opblazen; en Ik zal in No „c.ielusdag houden.

Sluiten