Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* De TOESTAND der VOLKEREN

te moeijelijker zo niet onmogelijk, dewijl elke clasfe even als de Indifche casten zich onvermengd op zich. zeiven hield; dit heeft Egyptes ondergang veroorzaakt in de uitkomst, maar langs verfcheiden trappen. Het kan niet ontkend worden dat de ftaatkunde der Egyp. tenaaren, met zo veel reden door de Bijbelfchrijvers geroemd, veel gedaan hebbe om de nadeelige gevolgen hiervan voortekomen, zo veel nogtans niet, als zijhad moeten gedaan hebben, en werkelijk in hun macht was.

De groote zaak, hunne aandagt waardig, waren de wetten voor den ftaat, die zich door duidelijkheid, onpartijdigheid en fnelle werking, gewis boven die van andere volkeren zeer beroemd gemaakt hebben; heure bekragtiging beftond, het geen allen lof verdiend, in beloningen zo wel als in ftraffen; de beloningen waren nogtans al te bezuinigd ingericht, om de ftaats - onkosten te verminderen, en rusten meer op den goeden naam, die elk door den onpartijdigen Richter op zijn fcheiden van deze waereld omring, en waarvan de vrugt dus alleen voor den erfgenaam was, en geen aanmoedigenden prikkel voor den overledenen had kunnen zijn; de vrucht dier beloningen was dan meestal denkbeeldig, ceremonieel, familie-roem, en kon dus den regten invloed op den ftaat niet hebben. De ftraffen waren zeker veel in getal, doch over het geheel gematigd; men neeme ten voorbeeld, dat eene moeder, die haar kind omgebragt had, genoodzaakt werd het lijkje drie dagen en drie nagten te omhelzen. Er zijn 'er gewis onder, die ons zeer ftreng moeten voorkomen, fchoon ik 'er inderdaad de wijsheid der Wetgeveren in bewonder, dewijl zij niet zo zeer op den aart van de daad zedelijk befchouwd, gegrond waren; iets het geen men onder een volk het geen de onfterfelijkheid der ziel over het geheel geloofde, niet vreemd vinden zal, maar zelfs billijk zou geoordeeld hebben, maar zij zagen op den

meer

Sluiten