Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 De TOESTAND der VOLKEREN

we ke door de dagelijkse gewoonte juist haar kracht verloren, moest bij voorbeeld de Vorst, eiken morgen naar den tempel gaan, en daar de plichten van een regt geaard Koning uit den mond des Priesters horen voordellen, dit moest noodwendig het ware gevoel ver-

doven; een aantal van andere gebruiken maakten

hen niet ongelijk aan de leevenswijze der Spaayfche Monarchen, en deze waren eenen hinderpaal voor dien vaderlijken geest, welke zoms het hart van een Vorst verwarmde; hoe naauwkeurig het oppergezag des Konings ook bepaald was, zag men duidelijk zijn fmaak en denkwijze in de twee voornaame Handen van den ftaat, den Priester- en zoldaten-ftand; had hij overhelling tot den laatfien , dan hadden de Officiers den meesten invloed ten hove, en de beste landerijen van den ftaat waren in handen van den zoldaat; cn hoe ver .'s Vorften fmaak en gezag op de legerbenden van den Haat ook werkte, men bleef in veel opzichten bij het oude, zo als het onnoemlijk getal van ftrijdwagens, door hen onderhouden, die in den beginne wonderen deden, maar bij een inval in het land naderhand dikwerf meer' belemmerden , dan van goede uitwerking waren, waarom zij menigmaalen met eene gelukkige kiijgskans aangevallen zijn, en ook de vijand in weerwil van het aantal, en de volkrijkheid hunner fteden, al diep ten lande indrong.

De geestelijke ftand bleef wel in alle gevallen den vermogenften ftand; hunne leevenswijze, kleeding, houding, alles boezemde (taligheid in; en daar hun invloed op de uitvoering der wetten zo fterk was, moesten zij gewis ook altoos aan het hof van zeer veel invloed zijn; te meer daar de oppergebieder van Egypte nimmer moecs genoeg kon hebben, als hij zijn eigen veiligheid minde, eene veragting van den Godsdienst te doen blijken; evenwel, merkten deze ftaatkundige lieden dat hun invloed minder was, dan zij verlangden, dan zogten zij

die

Sluiten