Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 339

„, ten zynen huize gehouden, 'c gemeene volk bek fchonken en door. zyne vrouw hadt aangezet „ om ten zynen huize de glazen in te flaan; dat „ hy geweest was een der eerfte opftellers en L tekenaars van een Verzoekfchrift , ftrekkende „ tot veranderinge van den geheelen Regeerings„ form; dat hy, voorgeevende voor den Prins te „ yveren, ook anderen tot tekenen hadt aange-

\„ zet; dat hy, op eigen gezag, zonder kennis „, der Staaten en Zyner Hoogheid, en tegen den „, wil der Regeeringe van Steenwyk , zich hadt „, gefteld aan 't hoofd ecner.zo genaamde Kom|, pagnie; dat hy den Trom hadt doen roeren, „ om tot deeze Kompagnie volk te werven, en ,„ toen de Trom 'op het Stadhuis gebragt wis, „ eenen anderen hadt doen gebruiken, vorderende ,„ den eerften, of het geld daar voor, met be* „ dreigingen,van den Burgemeester kroeven te „ rug; dat hy ,'s avonds laat en in den nacht, zich „ aan het hoofd van eene menigte zamengeraapt „ volk gefteld en geroepen óf gezongen hadt: „ Gecommitteerden boven, de Burgemeesters on-

' „ der, die het anders meent die /iaat de don„ der; eindelyk dat hy eenen gevangene door „ geweld uit de handen van de Dienaars der Jus,„ titie hadt ontflagen: dat die alles zaaken zynde, L; die in een Land van Justitie niet kunnen ge, „ duld worden , hy veroordeeld wierdt op de

» ge-

Sluiten