is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND.

i8£

mét gelaaden geweer de posten te bezetten; voor welke buitengewoone moeite dezelve, op voorftel van den Heere de roo van westmaas, van wegen Dordrecht zitting hebbende in de Gekommiteerde Raaden, voor deeze week dubbele ibldy ontving.

. Geduurende alle deeze fchrikwekkende toebereidzelen waren de beleedigde Heeren Afgevaardigden, gevaerts en de gyzelaar,aangedaan met een innerlyk mededogen met de önfchuldige en ongelukkige huisvrouwe van den verweezenen mourand. Het vergeeven , in Zo verre met 's Lands heil beftaanbaar was, van den gepleegden aanflag op hunne perfoonen, voor edeler en grootmoediger aanziende dan het ftraifen, en om te toonen dat de Smeekfier , in haar Verzoekfchrift, niet vrugtloos zich hadt beroepen op hunne gevoelens van Menschlievendheid, wendden zy hunne tusfchenfpraake aan , by Hunne Edele Groot Mogenden, ten behoeve des fnooden aanvallers; met dat gelukkig gevolg voor hem, dat het vonnis des doods in de ftraffe van eeuwige Gevangenisfe wierdt veranderd. Moüranü, intusfchên, onder een fterk geleide van Ruiterye en Voetvolk, na een der Vertrekken , by de Vergaderplaats van Gekommiteerde Raaden, overgebragt, ontving , 's morgens ten half elf uuren , hier van de eerfte tyding, uit den mond

van

\